Nowoczesna edukacja i równe szanse (2009-2010)

Opis projektu

CEL GŁÓWNY:
Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia, poprzez realizację programu rozwojowego szkoły polegającego na wprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć w ramach kompetencji kluczowych dla uczniów szkoły Towarzystwa Ewangelickiego.

Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Rezultaty projektu

  • wdrożenie programu rozwojowego szkoły,
  • podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej,
  • wzrost kompetencji językowych,
  • zwiększenie motywacji do podejmowania dodatkowego kształcenia oraz podejmowania dalszej nauki i wyrównywanie braków,
  • zwiększenie motywacji do rozwoju własnych zainteresowań,
  • zwiększenie lub nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
  • zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych,
  • wzrost wiedzy na temat powiązania przedsiębiorczości i rynku pracy z edukacją oraz odnoszeniem sukcesów w życiu,
  • wzrost wiary we własne umiejętności.

 

Scroll to Top