Rada rodziców

Dzięki współpracy rodziców, dzieci i kadry szkoły tworzymy przyjazne miejsce edukacji i wypoczynku.

Działania Rady Rodziców to praca zbiorowa. Liczy się każda para rąk, dobra rada, pomysłowa inicjatywa.
W roku szkolnym 2023/2024 prace Rady Rodziców koordynują: pani Joanna Janoszek, pani Karolina Górniak i pani Karolina Popiołek.

Rodzicu – jeśli chcesz dołączyć do naszych działań i je współtworzyć zapraszamy do kontaktu! +48 502278110

Zachęcamy do wsparcia naszych działań na rzecz szkoły.
Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: 100 zł na pierwsze dziecko i 50 zł na drugie dziecko w placówce SPTE.
Decyzją Rady Rodziców dokonywany jest zwrot pieniędzy w wysokości 30 zł/osobę w przypadku wpłat na fundusz Rady Rodziców całej klasy. Zwrot trafia na ręce trójek klasowych danej klasy.  
Numer Konta Rady Rodziców:
PKO BP w Cieszynie: 43 1020 1390 0000 6802 0679 0549

Zadania i uprawnienia Rady Rodziców

  • Współudział w programowaniu pracy szkoły.
  • Pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
  • Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku.
  • Udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w szkole oraz samorządu uczniowskiego.
  • Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów pracy współpracujących ze szkołą i Radą Rodziców.

Fundusz Rady Rodziców.

  • Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na bieżącą dydaktyczno-wychowawczą działalność szkoły oraz wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
  • Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala corocznie zebranie Rady Rodziców. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez Radę.
  • Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na decyzjach podejmowanych przez Prezydium Rady Rodziców.

Dokumentacja:

Scroll to Top