• 30714224_1792357574405562_2466679960966791168_n.jpg

Zarząd TE postanawia:

- rekrutację przeprowadzić w dwóch etapach:

I etap

 1. Zapisy na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają się  z dniem 1 października 2018 r. Po zapisaniu dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są złożyć podanie o przyjęcie do szkoły oraz opinię lub orzeczenie (jeśli istnieje) do 31 stycznia 2019 r. Wszystkie pola podania powinny być wypełnione. Kartę zdrowia dziecka należy donieść po zakończeniu zajęć w przedszkolu (czerwiec 2019). 
 2. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji.

II etap

 1. Informacja o II etapie rekrutacji umieszczona jest na stronie internetowej szkoły, w „Wieściach Wyższobramskich” oraz tablicy ogłoszeń SPTE.
 2. W dniu 8.02.2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie w sali gimnastycznej, podczas którego uczniowie SPTE zaprezentują program artystyczny.

Następnie odbędą się dwa spotkania:

 • spotkanie nauczycieli z dziećmi,
 • spotkanie rodziców z dyrektorem.
 1. W czasie spotkania dzieci wykonują prace plastyczne, prowadzą rozmowy, bawią się.
 2. Po zapoznaniu się z protokołem komisji rekrutacyjnej oraz zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez rodziców dyrektor ogłasza 15.02.2019 r. listę uczniów zakwalifikowanych do klasy I oraz wyznacza termin wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł do 28.02.2019 r.
 3. Rodzic dokonuje wpłaty wpisowego (brak wpłaty oznacza rezygnację, skreślenie z listy).
 4. Dodatkowo przy naborze do szkoły bierze się pod uwagę fakt, że rodzeństwo kandydata uczy się w placówkach prowadzonych przez TE (PTE, SPTE, GTE, LOTE).
 5. Decyzję w sprawie liczby oddziałów podejmuje Zarząd TE.

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas I-VIII

 1. W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu dziecka do SPTE, rodzic/ opiekun prawny dostarcza:
 • wypełnione podanie (wzór dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły)
 • opinię ze szkoły poprzedniej,
 • kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy lub wykaz ocen z poprzedniego semestru,
 • opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dziecko posiada).
 1. Dodatkowy nabór uczniów do klas I-VIII SPTE odbywa się w ramach wolnych miejsc w oparciu o:
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego,
 • analizy wcześniej dostarczonych dokumentów.
 1. Dyrektor informuje rodziców kandydata o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania w terminie do 3 dni po przeprowadzonej rozmowie lub teście.
 2. Dodatkowe informacje:
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest zaakceptowanie dokumentów obowiązujących w Szkole w szczególności Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego  Oceniania.
 • Dyrektor Szkoły ma prawo prosić rodziców lub opiekunów o przedstawienie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • W przypadkach wątpliwych dyrektor Szkoły ma prawo wystąpić do organu prowadzącego Szkołę o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do Szkoły.
 • Przyjęcie ucznia do Szkoły oraz wpisanie go na listę uczniów danego oddziału potwierdzone jest cywilno-prawną umową o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Podanie do pobrania w formacie pdf.