• DSC05192.jpg

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

 

Rekrutacja do klas I

 

I Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 rozpoczynają się z dniem 1 października 2020 roku.

Po zapisaniu dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są złożyć do 26 marca 2021 roku:

1) wypełnione podanie zawierające też opinię z przedszkola (wzór dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

2) opinię / orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli dziecko posiada).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w razie wolnych miejsc w danej klasie po przeprowadzonej rekrutacji.

 

II Dzień otwarty - odwołany ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

III Wyniki rekrutacji

Po zapoznaniu się z protokołem komisji rekrutacyjnej oraz zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez rodziców, dyrektor ogłasza 31.03.2021 r. listę uczniów zakwalifikowanych do klasy I. Informację o wyniku rekrutacji rodzic może też uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dokonuje wpłaty wpisowego do 16.04.2021 r. (brak wpłaty oznacza rezygnację, skreślenie z listy).

Dodatkowo przy naborze do szkoły bierze się pod uwagę fakt, że rodzeństwo kandydata uczy się w placówkach prowadzonych przez TE (PTE, SPTE, LOTE).

Decyzję w sprawie liczby oddziałów podejmuje Zarząd TE.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas I - VIII

 

W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu dziecka do SPTE, rodzic / opiekun prawny dostarcza:

1) wypełnione podanie (wzór dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły) zawierające opinię ze szkoły poprzedniej,

2) kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy lub wykaz ocen z poprzedniego semestru,

3) opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dziecko posiada).

 

Dodatkowy nabór uczniów do klas I - VIII SPTE odbywa się w ramach wolnych miejsc w oparciu o:

1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego,

2) analizy wcześniej dostarczonych dokumentów.

 

Dyrektor informuje rodziców kandydata o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania w terminie do 3 dni po przeprowadzonej rozmowie lub teście.Dodatkowe informacje

  1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest zaakceptowanie dokumentów obowiązujących w Szkole w szczególności Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Oceniania.
  2. Dyrektor Szkoły ma prawo prosić rodziców lub opiekunów o przedstawienie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  3. W przypadkach wątpliwych dyrektor Szkoły ma prawo wystąpić do organu prowadzącego Szkołę o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do Szkoły.
  4. Przyjęcie ucznia do Szkoły oraz wpisanie go na listę uczniów danego oddziału potwierdzone jest cywilno-prawną umową o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Podanie do pobrania w formacie pdf.