W świecie zdobywców, odkrywców i badaczy

W świecie zdobywców, odkrywców i badaczy 

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie  przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej  jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4.  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

Wartość projektu: 291 104,88 zł 

Dofinasowanie z UE: 247.439,14 zł

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych u 157  uczniów i uczennic (83K, 74M) Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego  w Cieszynie poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów  z przedmiotów przyrodniczych, matematyki
z wykorzystaniem TIK, rozwijających  kreatywność i innowacyjność oraz umiejętność uczenia się prowadzonych w formie zajęć  warsztatowych i kółek zainteresowań, a także stworzenie warunków do nauczania opartych na  metodzie eksperymentu w efekcie czego kompetencje kluczowe nabędzie 127 osób (68K,  59M) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 8 nauczycielek (8K) w oparciu o potrzeby  edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.11.2021 do 30.06.2023. 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu: 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 8 (8 K) 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w  programie: 157 (84M, 73K) 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych
w ramach programu w sprzęt TIK  do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby ]:  24 (13 K, 11 M) 
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
[ szt. ] : 1  

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu: 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 127 (68M,  59K) 
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia  zajęć edukacyjnych: 1 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć  edukacyjnych: 1. 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu  programu [ osoby ] – 7 

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: 
Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą oraz wsparcie  ucznia/uczennicy młodszego/j z kl. 1 oraz doskonalenie kompetencji zawodowych  nauczycieli w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego. Zajęcia prowadzone będą  z wykorzystaniem sprzętu TIK: komputerów, tablicy interaktywnej, tabletów.

Scroll to Top