Nowoczesna szkoła z klasą (2010-2012)

Opis projektu

CEL GŁÓWNY:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Realizacja projektu miała wpłynąć na podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w naszej szkole.

Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rezultaty projektu:

  • wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej Tow. Ewangelickiego (SPTE)
  • otrzymanie przez SPTE wsparcia przyczyniającego się wyrównywania szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia, poprzez realizację Programu Rozwojowego SPTE
  • objęcie wsparciem min. 150 dziewcząt i chłopców uczęszczających do SPTE poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych -zwiększenie motywacji do podejmowania dodatkowego kształcenia oraz podejmowania dalszej nauki i wyrównywanie braków,
  • zwiększenie motywacji do rozwoju własnych zainteresowań,
  • zwiększenie lub nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
  • zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych.

Witryna projektu:

szkolazklasa.tecieszyn.pl

Scroll to Top