Szkolne wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

SPTE to nie tylko nauka, wychowanie, ale także wspieranie ucznia w ramach dobrze zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie w postaci: treningu interpersonalnego, twórczości, umiejętności społecznych; zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne organizowane jest nie tylko dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.   

Dla nas wszystkie dzieci są wyjątkowe. To osobowości o różnym potencjale, dlatego nauczanie wymaga indywidulanego podejścia oraz pracy na różnych poziomach. 

 

Dla nas ważne jest, aby każdy uczeń osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości i rozwijał swoje zainteresowania oraz pasje. Pracujemy z dziećmi nad rozwijaniem kompetencji społecznych, aby umiały nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące relacje z ludźmi. Na zajęciach poznają swoje mocne i słabe strony, uczą się rozpoznawać  emocje, aby zachować się adekwatnie w danej sytuacji społecznej, budują poczucie własnej wartości, rozwijają umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz stawiania granic. Na zajęciach uczą się także jak radzić sobie ze stresem, co wspomaga odporność w różnych sytuacjach nie tylko szkole.   

                   

W ramach zajęć logopedycznych uczniowie usprawniają  funkcje komunikacyjne, motorykę narządów mowy, korygują zakłócenia procesu porozumiewania się. Pod okiem specjalisty pracują nad prawidłową wymową.                                   

                                   

Dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają zdolności, zainteresowania, umiejętności oraz zajęciom specjalistycznym uczniowie odnoszą sukcesy, znają poczucie własnej wartości.

Joanna Gibiec

Scroll to Top