Zajęcia świetlicowe

 

Regulamin zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie trwania epidemii COVID-19 /format pdf

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

O świetlicy

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

 

Regulamin Pracy świetlicy

 1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.30
 2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu jej opuszczenia.
 3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00 oraz po godzinie 16.30, a także dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie wychowawcy swojego wejścia na świetlicę.
 4. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Uczniowie mogą samodzielnie opuszczać świetlicę, jeśli posiadają pisemne pozwolenie. Uczniowie opuszczający świetlicę lub osoby odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązani są powiadomić o tym wychowawcę.
 6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców na piśmie z datą i podpisem.
 7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy oraz podstawowych zasad higieny. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
 8. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (wspołpraca z rodzicami, psychologiem, podagogiem szkolnym, wychowawcą), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
 9. Odbieranie dziecka ze świetlicy nie może odbywać się przez telefon czy umawianie się przed szkołą.
 10. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku,gdy rodzice/opiekunowie nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
 11. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami świetlicy.
 12. Informacje związane z bieżacymi sprawami pracy świetlicy umieszczane będą na tablicy ogłoszeń.
 13. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 
 14. Za zniszczony przez dziecko sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

 

Scroll to Top