Wyprawa na wyspy wiedzy (od 2018)

Wyprawa na wyspy wiedzy

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Wartość projektu: 295 584,35 zł

Dofinansowanie: 266 025,91 zł

 

Celem głównym projektu jest rozwój 91 uczniów i uczennic (49K, 42M) Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania w klasach od IV do VIII i wsparcie ucznia młodszego w klasie I uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów i uczennic oraz dokształcanie 6 nauczycielek (6K) w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowym Programie Wspomagającym w okresie od 1.08.2018 do 30.06.2020.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 6 (6 K)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 91 (42M, 49K)

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby ]: 30 (18 K, 12 M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [ szt. ] : 1

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 82 (38M, 44K)

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ] – 5

 

W ramach projektu realizowane będzie zadanie:

Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą oraz wsparcie ucznia/uczennicy młodszego/j z kl. 1 oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem sprzętu TIK: komputerów, tablicy interaktywnej, tabletów.

Scroll to Top