Wiedza jest super (od 2016)

WIEDZA JEST SUPER

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Wartość projektu: 165 205,00 zł

Dofinansowanie: 148 684,50 zł

Celem projektu jest rozwój 77 uczniów i uczennic (36K, 41M) Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania w klasach IV do VI i wsparcie ucznia młodszego w klasie I w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowych Programach Wspomagających z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic w okresie od 1.09.2016 do 31.01.2018.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 77 (41M, 36K)

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Wskaźniki specyficzne:

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie: 77 (41M, 36K)

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 64 (34M, 30K)

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

 

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

1/ Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem sprzętu TIK: komputerów, tablicy interaktywnej. Zaplanowano zajęcia z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, logopedię oraz zajęcia rozwijające zdolności interpersonalne.

2/ Wsparcie ucznia/uczennicy młodszej. W ramach tego zadania zaplanowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla osób mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz logopedię.

 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności ucznia klasy I wynikających z podstawy programowej,
 • stymulowanie i usprawnianie procesów psychomotorycznych,
 • niwelowanie lub łagodzenie zaburzeń w komunikacji językowej,
 • usprawnianie wymowy i poszerzanie słownictwa,
 • łagodzenie napięć i problemów w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym,
 • rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami,
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i brania    pod uwagę poglądów innych ludzi,
 • rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • nauka efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,
 • dostarczanie uczniom wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z ich rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,
 • wzrost aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie ucznia kreatywnego, o szerokich horyzontach umysłowych.

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ 1 / ZAJĘCIA W ZAKRESIE INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE:
 – „Siłownia umysłowa” – matematyka dla zdolnych
 – „Myślę + liczę = wiem” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE:
 – „Przyroda dla badaczy” – zajęcia dla zdolnych
 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:
 – „Zaprogramowani na sukces” – informatyka dla zdolnych (kształcenie niezbędnych informacji informatycznych i informacyjnych, robotyka, mechanika, konstruowanie)
 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA OBCEGO:
 – „Z angielskim za pan brat” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 – „English student” – język angielski dla zdolnych

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE:
 – „W świecie emocji i wartości”
 

WSPARCIE DLA OSÓB Z WADAMI WYMOWY
 – Logopedia dla IV klasy

 

/ 2 / ZAJĘCIA W ZAKRESIE WSPARCIA UCZNIA MŁODSZEGO KLASY PIERWSZEJ

WSPARCIE DLA OSÓB Z WADAMI WYMOWY
 – Logopedia dla klasy I

WSPARCIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ
 – „Chcę więcej umieć i rozumieć” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla osób mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego

 

Scroll to Top