Działalność Rady Rodziców SPTE

Zadania i uprawnienia Rady Rodziców

  • Współudział w programowaniu pracy szkoły.
  • Pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
  • Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku.
  • Udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w szkole oraz samorządu uczniowskiego.
  • Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów pracy współpracujących ze szkołą i Radą Rodziców.

 

Fundusz Rady Rodziców

  • Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na bieżącą dydaktyczno-wychowawczą działalność szkoły oraz wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
  • Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala corocznie zebranie Rady Rodziców. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez Radę.
  • Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na decyzjach podejmowanych przez Prezydium Rady Rodziców.

 

Numer Konta Rady Rodziców

PKO BP w Cieszynie: 43 1020 1390 0000 6802 0679 0549

 

Dokumentacja

 

Scroll to Top