• banner_zima.jpg
 • DSC08500.jpg
 • DSC08503.JPG
 • DSC08506.JPG
 • DSC08513.JPG

Zadania i uprawnienia Rady Rodziców

 • Współudział w programowaniu pracy szkoły.
 • Pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
 • Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku.
 • Udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w szkole oraz samorządu uczniowskiego.
 • Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów pracy współpracujących ze szkołą i Radą Rodziców.

 

Fundusz Rady Rodziców

 • Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na bieżącą dydaktyczno-wychowawczą działalność szkoły oraz wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
 • Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala corocznie zebranie Rady Rodziców. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez Radę.
 • Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na decyzjach podejmowanych przez Prezydium Rady Rodziców.

 

Numer Konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 44 8113 0007 2001 0009 0447 0001

 

Dokumentacja